es Privacy verklaring

es Invroheat Websales,
es gevestigd aan
es Kaspar Karsenstraat 25
es 7424GB Deventer
es The Netherlands,
es is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Detalles de contacto

Caja 6035
7401JA Deventer
es The Netherlands +31880086543

es Functionaris Gegevensbescherming

es Mark Bevers is de Functionaris Gegevensbescherming van Invroheat Websales Hij is te bereiken via websales@invroheat.com.

es Persoonsgegevens die wij verwerken

es Invroheat Websales verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

es Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
es – Voor- en achternaam
es – Adresgegevens
es – Telefoonnummer
es – E-mailadres
es – IP-adres
es – Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
es – Locatiegegevens
es – Gegevens over uw activiteiten op onze website
es – Internetbrowser en apparaat type

es Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

es Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. es Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. es We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. es Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. es Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via websales@invroheat.com, dan verwijderen wij deze informatie.

es Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

es Invroheat Websales verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
es – Het afhandelen van uw betaling
es – Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
es – U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
es – U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
es – Om goederen en diensten bij u af te leveren

es Geautomatiseerde besluitvorming

es Invroheat Websales neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. es Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Invroheat Websales) tussen zit. es Invroheat Websales gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

es – WordPress en plug-ins: t.b.v. content management van de website
es – Sendcloud: t.b.v. verzending van de bestelde pakketten
es – Sisow-koppeling: t.b.v. het kunnen verrichten van online betalingen
es – Paypal-koppeling: t.b.v. het kunnen verrichten van online betalingen

es Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

es Invroheat Websales bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. es Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

es – Persoonsgegevens > Bewaartermijn 2 jaar > Ten behoeve van klantenservice
es – Personalia > Bewaartermijn 2 jaar > Ten behoeve van klantenservice
es – Adres > Bewaartermijn 2 jaar > Ten behoeve van klantenservice

es Delen van persoonsgegevens met derden

es Invroheat Websales verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. es Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. es Invroheat Websales blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. es Invroheat Websales maakt gebruikt van Scalabor BV en GCC Special Products voor de verpakking en verzending van de bestelde goederen.

es Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

es Invroheat Websales gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

es Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

es U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. es Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Invroheat Websales en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. es Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

es U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar websales@invroheat.com.

es Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. es Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. es Dit ter bescherming van uw privacy. es We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

es Klachten

es Invroheat Websales wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. es Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens

es Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

es Invroheat Websales neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. es Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. es Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via websales@invroheat.com
es Wij bewaren uw gegevens om u op de hoogte te houden van nieuwe producten en ontwikkelingen binnen ons bedrijf. es Indien u uw gegevens wilt laten verwijderen dan kunt u dat aan ons kenbaar maken.

es De directie van Invroheat Websales.
es Oktober 2018.

Pruebe ahora nuestros últimos productos

Pida un panel con su propia imagen o elija un panel con nuestras imágenes.